Eigendom verkopen bij overlijden

Eigendom verkopen uit erfenis - aangifte van nalatenschap - erfrechten

Wanneer iemand overlijdt, moeten de wettelijke erfgenamen (benoemd door de wet) en de legatarissen (aangeduid door een testament) van de overledene een aangifte van nalatenschap indienen bij het bevoegde registratiekantoor.

Als erfgenaam hebt u drie mogelijkheden:

 • U aanvaardt de erfenis zuiver en eenvoudig.
  Het vermogen van de overledene en uw eigen vermogen smelten samen. Zo erft u niet alleen de schulden van de overledene, maar ook de schuldvorderingen en goederen die deze bezat. Als blijkt dat het passief (de schulden) groter is dan het actief (de goederen en schuldvorderingen), dan zult u het verschil moeten betalen met uw eigen vermogen.
 • U verwerpt de nalatenschap.
  In dit geval wordt het vermogen overgedragen aan de andere erfgenamen die niet verwerpen. Als alle erfgenamen verwerpen dan is het aan de Staat om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden.
 • U aanvaardt de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving.
  Eerst en vooral moet een inventaris worden opgemaakt van het vermogen van de overledene: wat is er aan actief en wat aan passief? Blijft er nog een actief over nadat alle schuldeisers hun deel hebben ontvangen dan wordt dit aan het eigen vermogen toegevoegd. Als het vermogen van de overledene niet volstaat om alle schuldeisers te betalen, dan kunnen zij zich in geen enkel geval tot u wenden om alsnog de betaling te verkrijgen. 

Registratiekantoor

Als de overledene in België woonde, moet u contact opnemen met het bevoegde registratiekantoor van de gemeente of stad waar deze zijn laatste fiscale woonplaats had. 

Termijn om de aangifte in te dienen

De termijnen om de aangifte van nalatenschap in te dienen, verschillen naargelang de plaats van overlijden:

 • vier maanden vanaf de datum van overlijden, als de persoon is overleden in België
 • vijf maanden vanaf de datum van overlijden, als de persoon is overleden in een ander Europees land
 • zes maanden vanaf de datum van overlijden, als de persoon is overleden in een land buiten Europa

Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een boete op van 25 euro per maand vertraging.

Zodra de termijn is verstreken kunnen de erfgenamen of legatarissen de waardebepalingen van de goederen, niet meer wijzigen. Deze aangifte is dus definitief, behalve bij wijzigingen door de wet.

Wie stelt de aangifte van nalatenschap op?

U kan u best laten bijstaan door een specialist, het betreft immers een complexe materie waar waardering & termijnen heel belangrijk zijn.

Elke erfgenaam of algemeen legataris kan een aangifte van nalatenschap indienen. Het is echter gebruikelijk om één enkele aangifte in te dienen, die is getekend door alle erfgenamen en/of algemeen legatarissen.

Wanneer een wettelijke erfgenaam en/of legataris de nalatenschap van de persoon verwerpt, moet hij geen aangifte van nalatenschap indienen.

Inhoud van een aangifte van nalatenschap.

De aangifte van nalatenschap wordt opgesteld met een speciaal formulier

De tarieven van de erfrechten zijn een bevoegdheid van de gewesten. Ze verschillen naargelang de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest lag. Deze tarieven zijn progressief, wat betekent dat ze oplopen volgens de belasting schijven die verschillen naargelang het gewest. 

De tarieven verschillen ook volgens de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

In rechte lijn (dus tussen ouders en hun kinderen, tussen echtgenoten en, in bepaalde omstandigheden, tussen samen wonenden) bedragen de erfrechten minimaal 3 %. Het maximum voor de hoogste belastingschijf is 27 % in het Vlaams gewest.

Bepaling van de waarde der onroerende goederen uit de nalatenschap?

Het zijn de erfgenamen die de waarde van de goederen moeten schatten.

De waarde van de goederen die moet worden aangegeven is de verkoopwaarde op de dag van het overlijden. Het is aangewezen u voor de aangifte reeds te informeren bij een immo makelaar: hij is perfect op de hoogte van de recentste evolutie van de vraagprijzen en vooral van de behaalde prijzen. Een correcte waardebepaling is immers primordiaal om tekortschatting te vermijden en toch niet te  veel erfrechten te betalen.

Voor onroerende goederen die in België gelegen zijn, zijn er 2 manieren om de waarde te bepalen:

 • De erfgenamen maken met bijstand van een immo makelaar een schatting op basis van recente gegevens van de verkoopprijs van vergelijkbare goederen in dezelfde omgeving. Wanneer de administratie vindt dat een goed te laag werd geschat in de aangifte van nalatenschap brengt zij haar eigen schatting ter kennis van de erfgenamen.
 • De erfgenamen laten op hun kosten de verkoopwaarde van de goederen door 1 deskundige schatten. Deze methode wordt "voorafgaande schatting" genoemd. De schatting moet tijdig (d.w.z. vóór de indiening van de aangifte en uiterlijk vóór het verstrijken van de indienings termijn) worden aangevraagd. U doet deze aanvraag door een aangetekende brief te richten aan de ontvanger van het registratiekantoor. De door de deskundigen vastgestelde waarde is bindend voor de aangevers en de administratie. Er kan dus geen meerwaarde worden gevestigd op goederen die volgens deze procedure zijn geschat.

Deze tarieven zijn geldig voor het Vlaamse Gewest

Gratis schatting?

gratis schatting

/* ]]> */