Stappenplan verkoop

Stappenplan verkoop huis.

Wanneer moet ik verhuizen bij verkoop?

Meestal wordt er verkocht vrij bij akte: dit wil zeggen dat u over een maximum termijn van 4 maand beschikt tussen de verkoopovereenkomst en de akte om te verhuizen.

Kan ik langer blijven wonen?

U kan inderdaad overeen komen met de koper om nog een aantal maand na de akte te blijven wonen.  Dit gaat meestal gepaard met het betalen van een bezettingsvergoeding. Deze vergoeding is noodzakelijk om te vermijden dat de ontvanger van verkooprechten dit voordeel als een verdoken korting zou beschouwen. U dient dit ons voorafgaandelijk aan de verkoop te melden.

Wanneer wordt de akte verleden?

Het registratiewetboek bepaalt dat de verkooprechten dienen betaald te worden uiterlijk binnen de 4 maanden na de onderhandse verkoop. Indien de akte later verleden wordt dient u minstens binnen de 4 maand de verkooprechten te voldoen.

Heeft het aanstellen van één of twee notarissen een invloed op de prijs?

Zowel de koper als de verkoper kunnen individueel zonder meerprijs een notaris aanstellen.

Welke documenten heb ik nodig om de verkoop te starten?

Een afschrift van uw eigendomstitel, uw identiteitskaart, een kadastrale legger en het bewijs van betaling van onroerende voorheffing zijn minimaal noodzakelijk. Indien u niet over uw aankoopakte beschikt zal Vobis de noodzakelijke opzoekingen doen.

Hoe verlopen de bezoeken van mijn eigendom?

Afhankelijk van de gekozen verkoopformule zal uw eigendom in één bezoekdag aangeboden worden ( FIRST VIEW - SMART VIEW) of gewoon na individuele afspraak en steeds onder begeleiding van één van onze medewerkers.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de bezoeken?

Indien wij over een sleutel beschikken of de woning leeg staat wordt de koper steeds begeleid door een medewerker van Vobis. Uw aanwezigheid is zeker niet vereist.

Welke attesten zijn noodzakelijk?

In het kader van de leveringsplicht van de verkoper zijn een EPC certificaat, een attest keuring elektrische installaties, een bodemattest en keuringattest mazout tank steeds verplicht bij het te koop stellen. Indien u niet over deze attesten beschikt zal Vobis de aanvraag daarvan verzorgen. In gemeentes met goedgekeurd plannen- en vergunningen register dient u bovendien de stedenbouwkundige vragenlijst aan te vragen.

Wie maakt de verkoopovereenkomst op en wie licht de notaris(sen) in?

Vobis staat in voor de redactie en ondertekening van de verkoopovereenkomst aan de hand van modellen ter beschikking gesteld door de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat. Desgewenst laten wij het document nalezen door een door u aangestelde notaris. Na ondertekening en ontvangst van het voorschot maken wij het integrale dossier over aan de notaris(sen).

Wie ontvangt het voorschot & wanneer ontvang ik zelf het voorschot?

Het voorschot wordt door de koper overgeschreven op onze derden rekening als waarborg. Deze waarborg wordt overgemaakt, onder aftrek van de verschuldigde sommen, aan de notaris. Bij het verlijden van de akte ontvangt u het volledige bedrag.

Welke kosten moet ik aan de bank betalen bij verkoop en wanneer verwittig ik de bank?

Voor zover uw (particuliere) hypotheeklening nog niet volledig terugbetaald is moet u, bij het verlijden van de akte, het openstaande kapitaal terugbetalen, verhoogd met een wederbelegging vergoeding. Deze bedraagt maximaal 3 maanden intrest. Bovendien zal de hypotheekbewaarder u een doorhalingkost aanrekenen. De notaris richt een aanvraag tot terugbetaling naar de bank.

Hoe worden de grondlasten (onroerende voorheffing) berekend voor het lopende jaar.

Eenieder die per 1 januari van een bepaald jaar een eigendom bezit is ondeelbaar grondlasten verschuldigd. U bent dus gehouden tot betaling van het volledige jaar. In de verkoopovereenkomst wordt echter een pro rata verdeling overeengekomen. De notaris zal bij het verlijden der akte reeds een pro rata berekening maken zodanig dat de koper u het bedrag bij de akte reeds terugbetaalt.

Verkoop van verhuurde eigendom.

Indien uw eigendom verhuurd is kan u dit perfect verkopen. U dient de huurder niet op te zeggen. Voor zover de koper effectief zijn intrek zal nemen in de woning kan hij binnen de 3 maand na akte opzeggen.

Discreet of niet?

Alhoewel wij duidelijke en massale promo als verkoopsbevorderend beschouwen kan een (zeer) discrete verkoop eveneens resultaat hebben: Vobis beschikt over de nodige connecties om uw eigendom in alle discretie te verkopen. Uw woning wordt eveneens via facebook gepromoot. Wij raden u aan dit bericht te delen.

Hoe verloopt de overdracht van nutsvoorzieningen & verzekeringen?

​Bij de overdracht van de sleutels nemen wij tegensprekelijk akte van de meterstanden. De koper sluit voor elektriciteit & gas een nieuw leveringscontract af bij een leverancier naar keuze. Het is raadzaam uw EAN nummers van de aansluiting mee te brengen.

Voor de overdracht van waterlevering kan u hier een formulier downloaden.

Als koper is het aangeraden een brandverzekering af te sluiten voor het verlijden der akte. Als verkoper kan u uw lopende verzekering kosteloos opzeggen. Indien u na het verlijden van de akte de woning  nog blijft bewonen dient u een aansprakelijkheids verzekering af te sluiten.

Proximus klanten kunnen hier hun verhuis regelen. Telenet via deze link

(Steeds een 4-tal weken vooraf regelen)

Post laten nasturen

De post biedt u de mogelijkheid om de geadresseerde stukken door te sturen naar uw nieuw adres.

 

Hebt u nog vragen? info

/* ]]> */