Verplichte attesten bij verkoop

Overzicht verplichte documenten bij verkoop

Bijzondere informatieplicht bij verkoop en verhuur

In Vlaanderen wordt de bijzondere informatieplicht geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Driemaandelijks verschijnt in het Belgisch Staatsblad de lijst van gemeenten waarvan het plannenregister en vergunningenregister beschikbaar zijn.

Iedereen die voor zichzelf of als tussenpersoon een goed verkoopt of verhuurt voor meer dan 9 jaar is gehouden in de advertenties en publiciteit volgende vragen te beantwoorden:

 • Is er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt
 • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister
 • of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en iedere in de zaak gewezen beslissing
 • of er voor het goed een voorkooprecht rust zoals bedoeld in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • of er voor het goed een verkaveling vergunning van toepassing is

Vanaf 1 juni 2012 zal eveneens dienen vermeld te worden of er krachtens artikel 4.2.12 §2,2° van de Codex een as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

Niet naleving van de informatieplicht is een misdrijf dat, overeenkomstig art. 6.1.1 van de Codex gesanctioneerd wordt met straffen die kunnen oplopen tot € 400.000 en/of een gevangenisstraf van 5 jaar.

De richt prijzen van de aanvraag van een stedenbouwkundige vragenlijst kan u terugvinden op de website van uw gemeente.

Tabel van de te gebruiken afkortingen

Afkortingen Codex R.O.

1. Stedenbouw kundige vergunning

  Vergunning uitgereikt

  Vg

  Geen vergunning uitgereikt

  Gvg

2. Stedenbouwkundige bestemming

  Woongebied

  Wg

  Woongebied met culturele, historische en/of estetische waarde

  Wche

  Woonpark

  Wp

  Woonuitbreidingsgebied

  Wug

  Industriegebied

  Igb

  Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

  Iab

  Gebied voor dagrecreatie

  Gdr

  Gebied voor verblijfrecreatie

  Gvr

  Agrarisch gebied

  Ag

  Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

  Lwag

  Bosgebied

  Bg

  Natuurgebied

  Ng

  Natuurreservaat

  Nr

  Parkgebied

  Pg

3. Dagvaardingen en herstelvorderingen

  Dagvaarding uitgebracht

  Dv

  Geen dagvaardingen uitgebracht

  Gdv

4. Voorkooprecht

  Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

  Vkr

  Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

  Gvkr

5. Verkavelingsvergunning

  Verkavelingsvergunning

  Vv

  Geen verkavelingsvergunning

  Gvv

 

Keuring elektrische installaties

Sinds 1 oktober 1981 moet iedere nieuwe huishoudelijke elektrische installatie voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Het AREI legt onder andere een gelijkvormigheidscontrole voor iedere nieuwe elektrische installatie op. Om een aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen, moet u dan ook een attest van een erkend controle organisme kunnen voorleggen. Dat attest vormt het bewijs dat aan alle voorschriften van het AREI is voldaan. Om de veiligheid te blijven waarborgen legt het AREI om de 25 jaar een nieuwe controle op.

Bij de verkoop van een woning die gebouwd werd voor de invoering van het AREI en daardoor nog geen gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie ondergaan heeft, moet de verkoper vanaf 1 juli 2008 verplicht een keuringsattest kunnen voorleggen. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Als het verslag vermeldt dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van het AREI, mag de woning dus toch verkocht worden. Dat is echter niet het geval als de verkoper geen attest kan voorleggen.

Bodemattest

Een bodemattest is een formulier dat uitgereikt wordt door de OVAM. U bent verplicht een bodemattest voor te leggen voor de opmaak van een verkoopovereenkomst, op straffe van nietigheid van de overeenkomst.

Op dat bodemattest staat vermeld of een grond al dan niet geregistreerd staat bij de OVAM als verontreinigde grond in het grondeninformatieregister.

 • Als een grond niet in het register van verontreinigde gronden is vermeld, wordt een blanco bodemattest uitgereikt, want dat betekent dat de OVAM geen weet heeft van verontreinigingen van deze grond.
 • Indien het gaat om een risicogrond, dan moet u eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor de grond kan overgedragen worden.

Voorwaarden

Een bodemattest is vereist bij elke overeenkomst (contract of verbintenis) tot overdracht van een grond, dus bij:

 • kopen
 • verkopen
 • ruilen
 • schenken van gronden.

Het is een verplichting voor de verkoper. U moet beschikken over het bodemattest voor de ondertekening van het compromis.

 • Ook de aankoop van een appartement geldt als overdracht van een grond.
 • Een grond verworven uit een erfenis of legaat telt niet mee. De personen op het contract moeten in leven zijn.

Uw bodemattest blijft geldig zolang er geen administratieve gegevens van het terrein wijzigen. Wanneer de grond opnieuw van eigenaar verandert, moet er een nieuw bodemattest aangevraagd worden.

Procedure

U moet een aanvraagformulier voor een bodemattest terugsturen naar OVAM. Dit aanvraagformulier kan u aanvragen rechtstreeks bij Ovam, via een vastgoedmakelaar of via een Notaris

Uw attest wordt afgeleverd binnen 30 kalenderdagen. Voor de status van uw dossier kan u steeds contact opnemen met de Infolijn Bodem van OVAM.

Keuring Mazouttanks

Reservoirs of tanks moeten aan een controle onderworpen worden en uitgerust zijn met een overvul beveiliging.  Deze controle kan uitgevoerd worden door onze erkende technicus.

De controle moet voor ondergrondse tanks om de 5 jaar herhaald worden.  Sinds maart 2009 moet een bovengrondse tank die reeds eerder gekeurd geweest is, niet meer herkeurd worden.

Na de controle wordt het reservoir uitgerust met een groene dop of merkplaat.  Deze merkplaat bevat een erkenningnummer van de erkende technicus, de datum van de controle en de datum van de volgende controle.

EPC - Energieprestatiecertificaat

Niet alleen bevat  het EPC meer technische informatie er worden verschillende aanbevelingen in meegegeven: standaard aanbevelingen, aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige, links naar hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling, tips voor goed gebruikersgedrag, ...

Er wordt dus een overzicht gegeven van de invoergegevens van de energiedeskundige met een toelichting voor de particulier en een verwijzing naar www.energiesparen.be. De bedoeling hiervan is het EPC veel transparanter te maken. Dit attest is verplicht bij het te koop stellen van uw eigendom.

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen blijft 10 jaar geldig.

/* ]]> */