Woning verkopen bij echtscheiding

Verkoop van gezinswoning bij echtscheiding.

Als koppel kocht of bouwde u enkele jaren geleden samen een gezinswoning. Daarvoor werd ook een hypothecaire lening afgesloten. De lening loopt nog steeds en u besluit te scheiden.

Wat kan er met de woning en de lening gebeuren?

Zolang de wettelijke echtscheidingsprocedure niet is afgerond, kan geen van beide ex-echtgenoten de gezinswoning alleen verkopen, wegschenken, verhuren of in hypotheek geven zonder de toestemming van de andere ex-partner.

Zelfs als één van beiden de enige eigenaar is van het huis, geniet de andere partner de bescherming van de hoofd verblijfplaats. In eerste instantie wordt gepoogd een overeenkomst te bereiken. Dit heet dan 'echtscheiding door onderlinge toestemming' of EOT. Ten aller tijde moet vermeden worden in een vecht-scheiding terecht te komen waar de (ex) partners elkaar niets meer gunnen.

Eerste punt is het bepalen van de waarde van de gezinswoning. Oeverloos discussiëren wordt vermeden door zo snel mogelijk het objectief advies van een specialist in de verkoop in te winnen. Aan de hand van de theoretische opbrengst van de woning kan het saldo tussen de bestaande hypotheek en de opbrengst van de woning berekend worden. De vastgoedmakelaar kan u bijstaan met specifiek voor echtscheiding ontwikkelde verkoop tools en een simulatie berekenen i.v.m. het beschikbaar saldo na terugbetaling van de lening.

Wordt er geen akkoord bereikt tussen de (ex) partners dan kan een procedure van gerechtelijke liquidatie van het onroerend goed ingeleid worden. De rechtbank stelt een notaris aan, om over te gaan tot de openbare verkoop van de gemeenschappelijke goederen van de ex-partners. De opbrengst wordt gelijk verdeeld. Al bij al een lange en dure procedure, die vooral weinig opbrengt. Dus een minnelijke schikking is op zijn minst aan te bevelen. Smart View is hier een mogelijk alternatief.

Wat zijn de mogelijkheden bij verkoop?

Het huwelijksstelsel van de ex-partners is bepalend.

1. Scheiding van goederen

In dit stelsel zijn er in principe slechts twee vermogens: een eigen vermogen van de man, en een eigen vermogen van de vrouw. Geen gemeenschappelijk bezit dus, al valt dat in de praktijk moeilijk vol te houden. Meestal worden er in het huwelijkscontract dan ook de nodige clausules opgenomen in verband met de gemeenschappelijke woning, en wat ermee moet gebeuren als het ooit tot een echtscheiding komt. Doorgaans beslissen echtgenoten in dit huwelijksstelsel om samen een huis te kopen in onverdeeldheid:  het huis is dus van hen beiden.  Bij echtscheiding is het in zo’n geval voor de hand liggend dat elke partner een bepaald gedeelte (quotiteit) zal opstrijken.

2. Gemeenschap van goederen

Hier zijn er drie vermogens: de man, de vrouw, en het gemeenschappelijke vermogen. In die laatste groep zitten alle (onroerende) goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk door aankoop verkregen hebben. Dus alle goederen – en alle schulden – waar geen van beide echtgenoten het eigendomsrecht alleen op kan claimen, komen in de gemeenschappelijke pot terecht. De tegel bijeen eventuele scheiding is dan ook: elk de helft. Tenzij een  huwelijkscontract op maat andere afspraken laat optekenen.

Als beide ex-partners samen eigenaar zijn van de gezinswoning, zijn er verschillende scenario’s mogelijk bij een echtscheiding.

  • De toewijzing van de woning aan één van de ex-echtgenoten
    Als een onroerend goed toebehoort aan beide ex-echtgenoten, kan de ene de andere uitkopen. Daarvoor moet eerst de huidige waarde van het huis worden vastgesteld. Als er geen akkoord is, kunnen de ex-partners daarvoor een beroep doen op een expert die ze samen kiezen. Die bepaalt de bruto waarde van de woning. Daarvan wordt het eventuele uitstaande kapitaal van de hypothecaire lening in mindering gebracht en eventueel de eigen middelen van een van beide partners die  in het huis werd geïnvesteerd. Wat overblijft is de nettowaarde van het huis. De ex-partner die de woning overneemt betaalt de helft van die nettowaarde aan de andere partner. Het is ook diegene die de woning overneemt, die vanaf nu alleen opdraait voor de resterende lasten van de hypothecaire lening. Voorts moet de overblijvende partner nog een verdelingsrecht betalen op de bruto waarde van het huis. Vraag ook aan de bank om de ex-partner die niets meer met het huis te maken heeft als kredietnemer te schrappen, minstens met een onderhands document als bijvoegsel bij het krediet contract. Vooraleer de bank dit  zal toestaan, zal ze onderzoeken of de overblijvende partner in staat is om de hypothecaire lening alleen terug te betalen.
  • De verkoop van de woning
    In dat geval wordt de verkoopprijs van de gezinswoning verdeeld tussen beide ex-echtgenoten, volgens de quotiteiten die ze bij de EOT hebben laten bepalen – of die ze eerder al hebben laten vastleggen in hun huwelijkscontract. De lening wordt terugbetaald bij de verkoop en beide partners ontvangen het eventuele batig saldo.

Verloop echtscheiding EOT

 

smart view

Uw eigendom verkocht aan de hoogste marktprijs! Korte uitvoeringstermijn.

 

Haal elke cent uit uw eigendom in 35 dagen!

 

smart line

Verkoop zonder kosten voor de verkoper. Snel resultaat.

Gratis schatting van uw huis: afspraak

Of bel: 0475/647707 (24/7)

Discretie verzekerd!

/* ]]> */